Πράσινη Διαχείριση Έργων

Πράσινη Διαχείριση Έργων

Στην Πράσινη Διαχείριση Έργων προσεγγίζουμε ολοκληρωμένα και σε διαδραστική αρμονία έννοιες όπως: χρόνος, κόστος, ποιότητα και Πρασινότητα έργου.

Η Πράσινη Διαχείριση μεγιστοποιεί την επένδυση σε ολόκληρη τη ζωή του έργου (κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και απόρριψη), δημιουργώντας ταυτόχρονα τα οφέλη όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες βιοκλιματικών κτιρίων, αλλά και για την κοινωνία. Εκτός από το κόστος, τον χρόνο και την ποιότητα κατασκευής το έργο εκτελείται με σεβασμό στο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα που θα έχει.

Βάση μας είναι η εκπαίδευση της ομάδας έργου στις μεθόδους καθορισμού των περιβαλλοντολογικών στόχων και η αξιολόγηση του έργου με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πράσινων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, το κόστος της πρασινότητά του έργου γίνεται μία πηγή κέρδους.

Πράσινη Διαχείριση Έργου

Με την Πράσινη Διαχείριση Έργου παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης σε τομείς οργάνωσης, ασφάλειας, τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης της κατασκευής:
  • Εννοιολογικός σχεδιασμός / Σύλληψη έργου, συμπεριλαμβανομένης και της επιδίωξης πιστοποίησης (π.χ. κατά ISO 14001) για την Πρασινότητά του.
  • Μελέτη σκοπιμότητας.
  • Καθορισμός του έργου και της ομάδας έργου.
  • Σχεδιασμός και προγραμματισμός του έργου.
  • Ανάλυση κόστους – οφέλους.
  • Εκτέλεση του έργου – έλεγχος οικονομοτεχνικός – αξιολόγηση του έργου.
  • Ολοκλήρωση έργου και λειτουργία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεργασία