Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Μηχανικών

Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Μηχανικών

Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Μηχανικών

  • Κάνουμε οικονομοτεχνική μελέτη κόστους – οφέλους ώστε ο ιδιοκτήτη ή ο επενδυτής να γνωρίζει από την αρχή τις επιβαρύνσεις και τις αποδόσεις της επένδυσης.
  • Ακολουθούμε πιστά το χρονοδιάγραμμα στη Διαχείριση Κατασκευής κτιριακών έργων: Γενικός Προγραμματισμός του έργου, επίβλεψη για την Εφαρμογή της μελέτης και συντονισμός των συνεργείων κατασκευής και παρακολούθηση του προϋπολογισμού.
  • Ανανέωση χρονοδιαγράμματος έργου κατά το στάδιο της υλοποίησης και αποτύπωση των αλλαγών στα κατασκευαστικά σχέδια από την αρχική μελέτη εφαρμογής και ενημέρωση του τελικών σχεδίων της κατασκευής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεργασία